Detail záznamu

(MFN=76377)
(B97)

IČZ=76497


Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 1 [pokračování rozpisu] / Editorka Stanislava Fedrová
1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. - s. 281-630 [oddíl Problémy a postavy z dějin české literatury] - (Edice K; sv. 11)
Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z90560517 (Výzkum české literatury od nejstarších dob do přítomnosti, a to v jejích aspektech historických, teoretických, interpretačních a dokumentačních) a vyšla v rámci grantu GA ČR 405/05/H526 Nadnárodní dimenze české národní literatury

sbo, stu, rod (cze-česky)
[Pokračování záznamu IČZ 76496, rozpis příspěvků zařazených do oddílu: Problémy a postavy z dějin české literatury (s. 281-630).]
Obs.: Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše /Miroslav Červenka, s. 283-298 ; Databáze českých meter 1795-1825 /Květa Sgallová, s. 299-304 ; "Vítězný humor" : K některým pojmům komična v české literatuře /Zofia Tarajlo-Lipowska, s. 305-310 ; Kánon české středověké literatury /Jiří Hošna, s. 311-319 ; Staročeská Dalimilova kronika a její překlady jako kanonického díla evropské literatury : (literárněhistorický pohled) /Radko Šťastný, s. 320-329 ; Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně /Michaela Soleiman pour Hashemi, s. 330-336 ; Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna /Zdeněk Hrbata,Martin Procházka, s. 337-345 ; Žena vražedkyně v Čechách a ve Francii v polovině 19. století : Frantina Karoliny Světlé a Zolova Tereza Raquinová /Aleš Haman, s. 346-356 ; Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta /Jiří Pelán, s. 357-371 ; Za humny společenské konvence : Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer /Roar Lishaugen, s. 372-380 ; Mezi apoteózou a tabu : Přehled bádání a Jakubu Demlovi /Alexander Wöll, s. 381-398 ; Na pokraji kánonu : Daleká cesta Alfréda Radoka a Žalozpěv za 77 297 obětí Jiřího Weila aneb velké náhrobky "malým mrtvým" /Veronika Ambros, s. 399-413 ; Recepce Nikolaje Terleckého v Čechách /Kenichi Abe, s. 414-423 ; Adoptivní syn české lteratury - Afroameričan Langston Hughes /Marcel Arbeit, s. 424-435 ; Sebekanonizace masových písní: stopy a jejich absence v archivu /Holt Meyer, s. 436-449 ; Kain a Hrabal /Kees Mercks, s. 450-461 ; Česká literatura a polská literární teorie /Joanna Czaplinska, s. 463-472 ; Svět v dramatice Václava Havla /Lenka Jungmannová, s. 473-484 ; Jean-Paul Sartre a Milan Kundera : Drama Majitelé klíčů /Katérina Hala, s. 485-492 ; Zapomenutá středoevropská variace: Majitelé klíčů Milana Kundery /Mirna Šolič, s. 493-498 ; Analýza motivů a témat v Kunderově románu Valčík na rozloučenou /Kyu-Chin Kim, s. 499-511 ; Smrt jako sémiotická událost: Čapek versus Kundera /Bronislava Volková, s. 512-519 ; Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze /Lubomír Machala, s. 520-532 ; Ota Filip Evropan? /Jiří Urbanec, s. 533-540 ; Pecka Karel a Pecka Dominik, Motáky nezvěstnému a Z deníku marnosti /Ivo Harák, s. 541-548 ; Proměny pražského textu v české literatuře 20. století /Alexandre Bobrakov-Timoškin, s. 549-561 ; "V mládí jsem občas chtěl být Polák-" : Polsko, polština a Poláci v románu Sestra Jáchyma Topola /Leszek Engelking, s. 562-574 ; Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop : Nad knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše /Alexander Kratochvil, s. 575-587 ; Vliv cool dramatiky a "drsný" jazyk současných českých her /Jana Hoffmannová, s. 588-598 ; Hodnotové dominanty v současné literatuře psané ženami /Alena Zachová, s. 599-604 ; Feministický (či genderový) pohled na romány Daniely Hodrové /Elena Sokol, s. 605-613 ; "Čí Bůh je lepší?" : Kanonizace hodnot v obrozenské literatuře /Alena Scheinostová, s. 614-621 ; Stereotypy, imagologie a literární hodnoty /Daniel Soukup, s. 622-630
-> Dalimilova kronika # Vznešenost přírody [báseň] / Milota Zdirad Polák # Frantina [román] / Karolina Světlá # Tereza Raquinová [román] / Émile Zola # Žalozpěv za 77 297 obětí [prozaická montáž] / Jiří Weil # Kain [povídka] / Bohumil Hrabal # Majitelé klíčů [drama] / Milan Kundera # Valčík na rozloučenou [román] / Milan Kundera # Motáky nezvěstnému [próza] / Karel Pecka # Z deníku marnosti [vzpomínky z vězení] / Dominik Pecka # Sestra [román] / Jáchym Topol # Nebe pod Berlínem [román] / Jaroslav Rudiš
-> Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě [3. kongres světové literárněvědné bohemistiky] /, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 28.06.2005 - 03.07.2005 ; Daleká cesta [film] / ; Režie Alfréd Radok
-> Julius Zeyer ; Josef Šusta ; Jiří Karásek ze Lvovic ; Jakub Deml ; Nikolaj Terlecký ; Lanston Hughes ; Václav Havel ; Jean-Paul Sartre ; Milan Kundera ; Karel Čapek ; Ota Filip ; Daniela Hodrová

885.0 + 82.0 + 801.6 + 82.091 + 884-96 + 061.3
bohemistika, versologie, metra, komika, kánon, středověk, motivy, baroko, preromantismus, Itálie, témata, tabu, masové písně, smrt, sémiotika, Praha, Polsko, Poláci, cool dramata, jazyk, ženy, feminismus, gender studies, národní obrození
Sborník je rozepsán do dvou záznamů
ss